Algemene voorwaarden Juridische Hulp | Centraal Beheer

versie 26 november 2018

Artikel 1 Wat bedoelen we met…?

 1. Wij/ons: Achmea Services N.V. handelend onder de naam Centraal Beheer, statutair gevestigd in Zeist, KvK nummer 34136016
 2. U/uw: De natuurlijke persoon die als opdrachtgever gebruik maakt van de dienst Juridische Hulp van Centraal Beheer.
 3. LegalGuard: de uitvoerder van de dienst Juridische Hulp. LegalGuard is een handelsnaam van Achmea Services N.V., statutair gevestigd aan de Handelsweg 2 in Zeist, KvK nummer 34136016.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat doordat u juridische hulp aanvraagt via www.centraalbeheer.nl/juridischehulp En waarbij u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Wat is Juridische Hulp?

 1. Op www.centraalbeheer.nl/juridischehulp kunt u aangeven dat u gebruik wilt maken van juridische hulp. U kiest daar welke juridische hulp u wilt.
 2. Heeft u meer juridische hulp nodig? Dan kunt u dit aanvullend afnemen en helpen wij u verder zodra u hiervoor heeft betaald.
 3. De juridische hulp die u krijgt, krijgt u van de juristen van LegalGuard. U gaat een overeenkomst aan met LegalGuard.
 4. U mag van LegalGuard verwachten dat zij u zo goed mogelijk juridisch helpen.
 5. LegalGuard mag de overeenkomst, of een deel daarvan, ook door anderen laten uitvoeren als wij denken dat dit belang is voor het uitvoeren van de opdracht. Deze voorwaarden blijven dan gelden.
 6. U geeft LegalGuard alle informatie die belangrijk kan zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. U geeft ons altijd juiste en volledige informatie.
 7. De opdracht eindigt wanneer het juridische doel dat u wilde bereiken, is bereikt. Uw opdracht aan ons eindigt ook als er geen redelijke kans (meer) is om uw juridische doel te bereiken.
 8. Wij en LegalGuard communiceren in de Nederlandse taal.

Artikel 3 Wat kost Juridische Hulp?

 1. Moet u betalen voor juridische hulp? Dan staan de prijzen voor juridische hulp op onze website via www.centraalbeheer.nl/juridischehulp. Of ontvangt u via e-mail. De prijzen zijn altijd inclusief BTW.
 2. U betaalt rechtstreeks aan LegalGuard via IDeal.
 3. Zijn er vervolgstappen nodig? En heeft u die nog niet betaald? Dan krijgt u een offerte van LegalGuard. Dat kan een vaste prijs per stap zijn of een prijs per uur voor de tijd die LegalGuard voor u werkt. LegalGuard voert een volgende stap pas uit nadat u die heeft goedgekeurd en betaald. U maakt met LegalGuard verdere afspraken over de betaling. Voor die vervolgstappen gelden ook deze voorwaarden.
 4. Ontvangt u van LegalGuard een offerte? Dan is deze vrijblijvend en 14 dagen geldig. U kunt alleen akkoord gaan met de complete offerte, niet met 1 of meer onderdelen daarvan.
 5. Soms moet u extra kosten betalen. Bijvoorbeeld griffierechten voor een juridische procedure bij een rechter. Die schieten wij voor u voor. U betaalt deze kosten binnen 14 dagen nadat Legal Guard u een betaalverzoek stuurt aan ons terug. Krijgt u van LegalGuard een betaalverzoek of rekening? Dan betaalt u binnen 14 dagen nadat u die heeft ontvangen het bedrag aan LegalGuard. Betaalt u niet of niet op tijd? Dan bent u automatisch in verzuim. LegalGuard kan dan rente en (incasso)kosten bij u in rekening brengen. Bent u consument? Dan berekent LegalGuard de incassokosten op basis van het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’.

Artikel 4 Wanneer helpen wij u niet?

 1. Wij en LegalGuard mogen altijd een opdracht weigeren. U hoeft dan niet te betalen. Heeft u al betaald? Dan krijgt u uw geld terug.
 2. Wij en LegalGuard helpen u in ieder geval niet als:
  • iemand anders voor hetzelfde geschil juridische hulp aan LegalGuard heeft gevraagd.
  • u juridische hulp nodig heeft voor een juridische procedure en u bent verplicht om u te laten bijstaan door een advocaat.
  • u minderjarig bent.
  • voor het geschil geen Nederlands recht geldt.
  • het geschil gaat over een overeenkomst en die overeenkomst niet in het Nederlands is.

Artikel 5 U heeft 14 dagen bedenktijd

 1. U heeft 14 dagen bedenktijd vanaf de dag dat u online de dienst heeft gekocht. Heeft u al betaald? Dan krijgt u uw geld terug. U heeft geen bedenktijd (meer) als LegalGuard is gestart met de juridische hulp. De juridische hulp wordt namelijk op maat voor u uitgevoerd.
 2. Na de bedenktijd mag u de overeenkomst altijd beëindigen. Heeft u al betaald? Dan betalen wij dat bedrag niet terug.

Artikel 6 Soms zijn wij of LegalGuard aansprakelijk

 1. Wij of LegalGuard kunnen aansprakelijk zijn als de juridische hulp niet (goed) wordt uitgevoerd. Wij en/of LegalGuard zijn alleen aansprakelijk tot het bedrag dat onze beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert. Plus het bedrag van ons eigen risico.
 2. Betaalt onze verzekeraar niet? Dan zijn wij en/of LegalGuard aansprakelijk tot maximaal 2 keer het bedrag van de juridische hulp. Het bedrag van onze aansprakelijkheid kan dan nooit meer zijn dan € 25.000,- per kalenderjaar.
 3. Wij en LegalGuard zijn in ieder geval niet aansprakelijk voor:
  • Schade doordat u geen, onjuiste of onvolledige gegevens heeft doorgegevens aan ons of aan LegalGuard.
  • Immateriële schade.
  • Indirecte schade, zoals bedrijfsschade of gevolgschade. Daarvoor zijn wij wel aansprakelijk bij opzet of grove roekeloosheid door LegalGuard.
  • Schade doordat wij anderen hebben gevraagd om (een deel van) de overeenkomst uit te voeren.
 4. Heeft LegalGuard anderen ingeschakeld? En zijn wij of LegalGuard toch aansprakelijk? Dan mogen wij en LegalGuard een beroep doen op beperkingen in de aansprakelijkheid die voor die anderen gelden.

Artikel 7 Heeft u een klacht?

 1. Bent u niet tevreden of heeft u een klacht? Dan horen wij dit graag. We willen u namelijk zo goed mogelijk helpen. Kijk voor meer informatie op www.centraalbeheer.nl/klachtdoorgeven.
 2. Bent u niet tevreden met de oplossing? Dan kunt u naar een Nederlandse rechter. Voor de overeenkomst tussen u en ons geldt Nederlands recht. Gaf u ons als consument een opdracht, dan kunt u een klacht ook melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Artikel 8 Wat doen wij met uw gegevens?

 1. Aan wie geeft u uw gegevens?
  1. De Achmea Groep (=Achmea of wij)
  2. Achmea Services N.V. en Centraal Beheer en LegalGuard is/zijn onderdeel van de Achmea Groep. Achmea B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens.
 2. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
  • Om u producten en diensten te leveren.
  • Om producten en diensten te verbeteren.
  • Om risico’s in te schatten.
  • Om onderzoek te doen naar uw kenmerken en voorkeuren.
   - Zoals statistisch of marktonderzoek.
   - Bijvoorbeeld om u op het juiste moment een persoonlijk aanbod te kunnen doen.
  • Om wetenschappelijk onderzoek te doen.
  • Om te zorgen dat de financiële sector veilig en betrouwbaar blijft.
  • Om fraude tegen te gaan. 
   - Ook gegevens over u die we op internet vinden.
  • Om ons aan de wet te houden.
  • Om u informatie te geven over onze andere producten en diensten.
  • Om bij te houden hoe en wanneer Achmea contact met u heeft. Bijvoorbeeld:
   - Om de communicatie te verbeteren.
   - Om de medewerkers te coachen en te trainen.
   - Om te achterhalen wat Achmea met u afgesproken heeft.
 3. Waarvoor gebruikt LegalGuard uw gegevens nog meer?
  • De juridische hulp aan u is strikt vertrouwelijk. LegalGuard deelt informatie over de juridische hulp aan u daarom niet met anderen. Ook niet met andere onderdelen van de Achmea groep.
  • Geeft u ons een opdracht? Dan geeft u LegalGuard toestemming om de informatie die u LegalGuard geeft te verwerken, bewaren en gebruiken. Zij verwerken, bewaren en gebruiken alleen de gegevens die wij redelijkerwijs nodig hebben voor het uitvoeren van uw opdracht. Zij doen dat volgens de regels van de wet.
 4. Wat mogen wij nog meer met uw gegevens?
  Doorgeven en gebruiken binnen de Achmea Groep. En doorgeven aan en controleren bij andere bedrijven. Bijvoorbeeld een advocaat. Achmea verkoopt uw gegevens niet.
 5. Welke gegevens gebruikt Achmea van u? En waar leest u meer informatie over uw rechten?
  Op de website van Centraal Beheer. En op de website van LegalGuard.
  • Het gebruik van gegevens hangt af van het product of de dienst.
  • Of stuur een brief naar:
   Achmea B.V.
   T.a.v. de privacymanager
   Risk & Compliance
   Postbus 866
   3700 AW Zeist

Artikel 9 Nog wat laatste afspraken

 1. U mag documenten die wij aan u geven niet met anderen delen of kopiëren zonder onze schriftelijke toestemming. Denk aan brieven, adviezen, model- of maatwerkovereenkomsten.
 2. Wij mogen deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten die u afsluit na de wijzigingsdatum (=versiedatum).